ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Menu
Положення

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду при Глибоцькій селищній раді

об’єднаної територіальної громади

                         І.Загальні положення.

            Громадська рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Глибоцької селищної ради об’єднаної територіальної громади , утвореним для забезпечення участі мешканців селища Глибока , сіл Червона Діброва, Михайлівка  в діяльності селищної ради, налагодження ефективної взаємодії селищної ради, виконавчого комітету  та виконавчих органів ради з громад кістю,врахування громадської думки під час формування та виконання загально селищних програм, реалізації повноважень, визначених законодавством.

 

Основним завданням Громадської ради є :

 • налагодження системного діалогу , ефективної взаємодії міської ради з мешканцями

селища Глибока та сіл Червона Діброва, Михайлівка;

 • підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з врахуванням

громадської думки , створення умов для участі мешканців громади у розробленні рішень.

 

 1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
 • Подає селищній раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно –правових актів з питань реалізації наданих повноважень у відповідній сфері, удоск5оналення роботи селищної ради ;
 • Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність , прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті селищної ради та інший прийнятний спосіб;
 • Збирає , узагальнює та подає селищній раді інформацію про пропозиції громадських організацій  щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення ;
 • Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку селищного господарства ;
 • Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

 1. Громадська рада має право :
 • Залучати до роботи ради працівників селищної ради, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;
 • Організовувати і проводити засідання за круглим столом та інші заходи ;
 • Отримувати від селищної ради та її виконавчого органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
 • Отримувати від селищної ради в установленому порядку інформацію необхідну для забезпечення діяльності ради.

 

 1. До складу громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних,

Благодійних організацій, професійних спілок та їх об»єднань , творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства ( далі –інститути  громадянського суспільства).

 

6.Громадська рада створюється селищним головою  на підставі інститутів громадянського суспільства.

 1. Строк повноважень складу ради – два роки.
 2. До складу громадської ради може входити не більше ніж по одному представнику  від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.
 3. Членство в громадській раді припиняється за рішенням селищного голови у разі:

– систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два раи);

– повідомлення керівника інституту громадянського суспільства , якщо інше не передбачено  його установленими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

– скасування державної реєстрації інституту  громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

– неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоровя, виконання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним  або обмежено дієздатним;

– подання членом громадської ради відповідної заяви.

 

 1. Громадську раду очолює голова. Голова громадської ради має заступника. Головою громадської ради не може бути обрано посадову особу селищної ради.
 2. Основною формою роботи громадської ради є засідання , що проводиться у разі потреби але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини  загального складу її членів. Засідання громадської ради є повноваженим , якщо на ньому  присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засідання громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник селищної ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 1. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів , присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і є обов’язковими  для розгляду селищною радою або її виконавчими органами.

Рішення прийняте за результатами  розгляду пропозицій громадської ради , не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради та громадськості  та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 1. Громадська рада інформує громадськість та Глибоцьку селищну раду про свою роботу.
 2. Громадська рада має свій бланк зі своїм найменуванням.
 3. Громадська рада при Глибоцькій селищній раді працює за напрямками з наступних питань :

–  іновацій та інвестицій ;

– освіти, науки, культури, мистецтва;

– економіки, промисловості та підприємництва ;

– стратегічного розвитку та містобудування ;

– духовності та моралі;

– молодіжної політики, спорту та туризму ;

– охорони здоров»я , материнства та дитинства ;

– протидії корупції та дотримання законності ;

– діяльності ринків.